Noticia EITB. Premio Internacional Pintura Focus Abengoa

eitb.eus Premio Focus Abengoa a Koldo Etxebarria. Koldo Etxebarria ha adquirido un premio

eitb.eus Premio Focus Abengoa a Koldo Etxebarria.
Koldo Etxebarria ha adquirido un premio